اخبار

09

پست شماره 2

posted on
پست شماره 2
هسته اصلی شرکت از سال 1384 با عنوان گروه نرم افزاری آپادانا مشغول به فعالیت نموده و پس از انجام پروژه های متنوع و تولید محصولات گوناگون و همچنین حفظ رضایتمندی مشتریان در سطح بسیار بالا، در سال 1393 با هدف توسعه نرم افزار بر پایه تکنولوژی های روز دنیا و همچنین گسترش بازار در اختیار شرکت، با رویکردی متفاوت نسبت به روابط مشتری و سرویس دهنده در حوزه نرم افزار، اقدام به ثبت قانونی شرکت نمودند.
Read More
| Categories: | Tags: | Comments: (0) | View Count: (1273)
09

پست شماره 1

posted on
پست شماره 1
هسته اصلی شرکت از سال 1384 با عنوان گروه نرم افزاری آپادانا مشغول به فعالیت نموده و پس از انجام پروژه های متنوع و تولید محصولات گوناگون و همچنین حفظ رضایتمندی مشتریان در سطح بسیار بالا، در سال 1393 با هدف توسعه نرم افزار بر پایه تکنولوژی های روز دنیا و همچنین گسترش بازار در اختیار شرکت، با رویکردی متفاوت نسبت به روابط مشتری و سرویس دهنده در حوزه نرم افزار، اقدام به ثبت قانونی شرکت نمودند.
Read More
| Categories: | Tags: | Comments: (0) | View Count: (1275)
07

خبر شماره 1

posted on
خبر شماره 1
هسته اصلی شرکت از سال 1384 با عنوان گروه نرم افزاری آپادانا مشغول به فعالیت نموده و پس از انجام پروژه های متنوع و تولید محصولات گوناگون و همچنین حفظ رضایتمندی مشتریان در سطح بسیار بالا، در سال 1393 با هدف توسعه نرم افزار بر پایه تکنولوژی های روز دنیا و همچنین گسترش بازار در اختیار شرکت، با رویکردی متفاوت نسبت به روابط مشتری و سرویس دهنده در حوزه نرم افزار، اقدام به ثبت قانونی شرکت نمودند.
Read More
| Categories: | Tags: | Comments: (0) | View Count: (974)
20

اخبار تستی 2

posted on
اخبار تستی 2
هسته اصلی شرکت از سال 1384 با عنوان گروه نرم افزاری آپادانا مشغول به فعالیت نموده و پس از انجام پروژه های متنوع و تولید محصولات گوناگون و همچنین حفظ رضایتمندی مشتریان در سطح بسیار بالا، در سال 1393 با هدف توسعه نرم افزار بر پایه تکنولوژی های روز دنیا و همچنین گسترش بازار در اختیار شرکت، با رویکردی متفاوت نسبت به روابط مشتری و سرویس دهنده در حوزه نرم افزار، اقدام به ثبت قانونی شرکت نمودند.
Read More
| Categories: | Tags: | Comments: (1) | View Count: (1068)
20

خبر تستی یک

posted on
خبر تستی یک
هسته اصلی شرکت از سال 1384 با عنوان گروه نرم افزاری آپادانا مشغول به فعالیت نموده و پس از انجام پروژه های متنوع و تولید محصولات گوناگون و همچنین حفظ رضایتمندی مشتریان در سطح بسیار بالا، در سال 1393 با هدف توسعه نرم افزار بر پایه تکنولوژی های روز دنیا و همچنین گسترش بازار در اختیار شرکت، با رویکردی متفاوت نسبت به روابط مشتری و سرویس دهنده در حوزه نرم افزار، اقدام به ثبت قانونی شرکت نمودند.
Read More
| Categories: | Tags: | Comments: (0) | View Count: (1068)
20

تیتر خبر

posted on
تیتر خبر
هسته اصلی شرکت از سال 1384 با عنوان گروه نرم افزاری آپادانا مشغول به فعالیت نموده و پس از انجام پروژه های متنوع و تولید محصولات گوناگون و همچنین حفظ رضایتمندی مشتریان در سطح بسیار بالا، در سال 1393 با هدف توسعه نرم افزار بر پایه تکنولوژی های روز دنیا و همچنین گسترش بازار در اختیار شرکت، با رویکردی متفاوت نسبت به روابط مشتری و سرویس دهنده در حوزه نرم افزار، اقدام به ثبت قانونی شرکت نمودند.
Read More
| Categories: | Tags: | Comments: (0) | View Count: (1594)